donderdag, juni 13, 2024
spot_imgspot_img

Top 5 deze week

spot_img

Gerelateerde berichten

Westland sluit rekeningjaar 2023 af met klein positief resultaat

De gemeente Westland sluit 2023 af met een positief netto-rekeningresultaat van € 0,5 miljoen positief. Dit resultaat blijft over na het storten van € 4,4 miljoen in bestemmingsreserves en de overheveling van € 3,1 miljoen ter dekking van activiteiten die doorschuiven naar 2024. De € 0,5 miljoen stort de gemeente in de algemene reserve. Wethouder Van der Stee: ”Een positief resultaat klinkt goed, maar dit is tijdelijk en niet structureel van aard. Het blijft een uitdaging om jaarlijks een sluitende begroting op te leveren”. 

Sociaal domein

Hoewel er forse prijs- en volumestijgingen ten opzichte van 2022 zijn binnen het sociaal domein, zijn de totale lasten ruim € 4 miljoen lager dan in de begroting was voorzien. Dit komt onder andere doordat in de begroting rekening was gehouden met een hogere intensiteit van zorgzwaarte dan in werkelijkheid bleek. Ook startten zorgtrajecten later dan het moment waarop de afgegeven beschikking vanuit ging.

Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland en Ontwikkelingsbedrijf Westlandse Zoom

Nog een voordeel dat bijdraagt aan het positieve jaarrekeningsaldo is het gevolg van de bijstelling van de voorziening deelnemingen ONW en OBWZ (met een dergelijke voorziening zijn eventuele verliezen gedekt). Een deel van deze voorziening valt vrij, € 3,1 miljoen. Om in de toekomst schommelingen van de deelnemingen op te vangen en risico’s af te dekken is het voorstel om dit bedrag te storten in een nieuw te vormen egalisatiereserve ‘Deelnemingen Grondexploitaties’.

Decembercirculaire

In de decembercirculaire ontvingen we een hogere uitkering van € 2,7 miljoen uit het gemeentefonds. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Dit draagt daarom positief bij aan het jaarrekeningresultaat. 

Overheveling budgetten 2023 naar 2024

Een aantal activiteiten voert de gemeente later uit dan gepland, bijvoorbeeld door vertraging bij externe partijen en/of krapte op de arbeidsmarkt. Het is van belang  dat deze werkzaamheden doorgang vinden. Het voorstel is om een bedrag van € 3,1 miljoen van 2023 naar 2024 over te hevelen. 

Reserves en schuldpositie

De reservepositie bedroeg eind 2023 € 269,7, dit was in 2022 € 272,1 miljoen. De schuldpositie is ten opzichte van 2022 toegenomen met € 6,4 naar € 320,4 miljoen. 

Vervolg

Het college van burgemeester en wethouders heeft de concept-jaarstukken 2023 voorgelegd aan de gemeenteraad. Behandeling door de gemeenteraad is gepland op 3 juli 2024. De jaarstukken en de agenda van de raadsvergadering zijn te raadplegen via de website van de gemeente (www.gemeentewestland.nll).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Popular Articles